اگر عقد اجاره نامه خود را به سايت بامها بسپاريد (از مستاجر هيچ گونه وجهي دريافت نمي شود)
فقط از مالك طبق تعرفه اتحاديه املاك كميسيون دريافت مي شود.

سایت بامها جهت عقد قرارداد  شما را به آژانس های معتبر شهر تهران معرفی خواهد کرد.