آپارتمان در منطقه 1 شهرداری پنج شنبه 30 آذر آپارتمان پنج شنبه 23 آذر آپارتمان دو شنبه 13 آذر آپارتمان از 60 متر تا 90 متر در من یک شنبه 5 آبان
مبله پنج شنبه 30 آذر آپارتمان پنج شنبه 23 آذر آپارتمان دو شنبه 13 آذر آپارتمان از 60 متر تا 100 متر یک شنبه 5 آبان
مبله پنج شنبه 30 آذر آپارتمان در منطقه 1 شهرداری پارکینگ پنج شنبه 23 آذر آپارتمان دو شنبه 13 آذر آپارتمان تا 70 متر در منطقه 1 شهردا یک شنبه 5 آبان
آپارتمان از 1 متر تا 80 متر در منط پنج شنبه 30 آذر اداری چهار شنبه 22 آذر آپارتمان از 75 متر تا 90 متر دو شنبه 13 آذر اداری از 120 متر پنج شنبه 2 آبان
آپارتمان از 1 متر تا 80 متر پنج شنبه 30 آذر اداری در منطقه 1 شهرداری چهار شنبه 22 آذر آپارتمان دو شنبه 13 آذر اداری پنج شنبه 2 آبان
آپارتمان از 1 متر تا 80 متر در منط پنج شنبه 30 آذر آپارتمان از 40 متر تا 60 متر سه شنبه 21 آذر آپارتمان از 0 متر تا 40 متر دو شنبه 13 آذر آپارتمان از 150 متر تا 250 متر پار سه شنبه 31 آبان
مبله چهار شنبه 29 آذر آپارتمان از 40 متر تا 60 متر در من سه شنبه 21 آذر آپارتمان دو شنبه 13 آذر آپارتمان از 100 متر تا 120 متر پار دو شنبه 30 آبان
آپارتمان از 40 متر تا 75 متر چهار شنبه 29 آذر آپارتمان انباری دو شنبه 20 آذر آپارتمان از 90 متر تا 120 متر در م دو شنبه 13 آذر آپارتمان از 140 متر تا 250 متر در یک شنبه 29 آبان
آپارتمان از 30 متر تا 50 متر چهار شنبه 29 آذر آپارتمان محله فرمانیه,کامرانیه, دو شنبه 20 آذر آپارتمان یک شنبه 12 آذر اداری پارکینگ آسانسور انباری شنبه 28 آبان
آپارتمان از 30 متر تا 80 متر چهار شنبه 29 آذر آپارتمان دو شنبه 20 آذر آپارتمان یک شنبه 12 آذر آپارتمان از 120 متر تا 140 متر در جمعه 27 آبان
مستغلات از 30 متر تا 80 متر چهار شنبه 29 آذر آپارتمان پارکینگ آسانسور دو شنبه 20 آذر اداری یک شنبه 12 آذر مبله پنج شنبه 26 آبان
مستغلات از 30 متر تا 50 متر چهار شنبه 29 آذر آپارتمان از 50 متر تا 70 متر یک شنبه 19 آذر آپارتمان شنبه 11 آذر آپارتمان از 50 متر تا 100 متر پارک چهار شنبه 25 آبان
مستغلات چهار شنبه 29 آذر آپارتمان از 40 متر تا 60 متر شنبه 18 آذر آپارتمان از 75 متر تا 100 متر شنبه 11 آذر آپارتمان چهار شنبه 25 آبان
آپارتمان از 65 متر تا 100 متر در م سه شنبه 28 آذر آپارتمان از 100 متر تا 120 متر در شنبه 18 آذر آپارتمان از 75 متر تا 100 متر شنبه 11 آذر آپارتمان از 60 متر تا 90 متر پارکی دو شنبه 23 آبان
آپارتمان از 65 متر تا 100 متر در م سه شنبه 28 آذر آپارتمان جمعه 17 آذر مبله پارکینگ آسانسور انباری چهار شنبه 8 آبان آپارتمان از 55 متر پارکینگ یک شنبه 22 آبان
آپارتمان از 65 متر تا 100 متر سه شنبه 28 آذر آپارتمان از 40 متر تا 80 متر پنج شنبه 16 آذر آپارتمان از 50 متر تا 80 متر پارکی چهار شنبه 8 آبان آپارتمان از 55 متر در منطقه 1 شهردا یک شنبه 22 آبان
آپارتمان محله اقدسیه, سه شنبه 28 آذر آپارتمان از 40 متر تا 80 متر در من پنج شنبه 16 آذر آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری چهار شنبه 8 آبان آپارتمان از 90 متر تا 100 متر پارک جمعه 20 آبان
آپارتمان محله اقدسیه, سه شنبه 28 آذر مستغلات از 250 متر تا 460 متر پنج شنبه 16 آذر آپارتمان چهار شنبه 8 آبان آپارتمان از 130 متر تا 150 متر در پنج شنبه 19 آبان
آپارتمان دو شنبه 27 آذر آپارتمان از 65 متر تا 80 متر پارکی چهار شنبه 15 آذر مستغلات از 150 متر تا 200 متر پارک چهار شنبه 8 آبان آپارتمان پارکینگ پنج شنبه 19 آبان
آپارتمان دو شنبه 27 آذر آپارتمان از 90 متر تا 100 متر پارک چهار شنبه 15 آذر آپارتمان از 150 متر تا 200 متر در سه شنبه 7 آبان آپارتمان تا 100 متر پارکینگ آسانسو پنج شنبه 19 آبان
آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری یک شنبه 26 آذر آپارتمان از 90 متر تا 100 متر پارک چهار شنبه 15 آذر آپارتمان از 80 متر تا 95 متر پارکی سه شنبه 7 آبان آپارتمان در منطقه 1 شهرداری پارکینگ چهار شنبه 18 آبان
آپارتمان یک شنبه 26 آذر آپارتمان از 90 متر تا 100 متر پارک چهار شنبه 15 آذر آپارتمان از 60 متر تا 70 متر یک شنبه 5 آبان آپارتمان در منطقه 1 شهرداری پارکینگ چهار شنبه 18 آبان
آپارتمان از 70 متر تا 110 متر پارک یک شنبه 26 آذر آپارتمان سه شنبه 14 آذر آپارتمان از 60 متر تا 70 متر یک شنبه 5 آبان آپارتمان دو شنبه 16 آبان
آپارتمان جمعه 24 آذر آپارتمان دو شنبه 13 آذر آپارتمان از 60 متر تا 80 متر یک شنبه 5 آبان آپارتمان از 75 متر تا 100 متر پارک یک شنبه 15 آبان
آپارتمان تا 110 متر پنج شنبه 23 آذر آپارتمان پارکینگ دو شنبه 13 آذر آپارتمان از 60 متر تا 90 متر یک شنبه 5 آبان آپارتمان از 40 متر تا 60 متر پارکی یک شنبه 15 آبان