آپارتمان آسانسور سه شنبه 1 مرداد آپارتمان از 150 متر تا 180 متر پار چهار شنبه 19 مرداد آپارتمان از 130 متر تا 300 متر در جمعه 7 تیر آپارتمان تا 80 متر سه شنبه 28 تیر
آپارتمان سه شنبه 1 مرداد آپارتمان از 150 متر تا 180 متر در چهار شنبه 19 مرداد آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری جمعه 7 تیر آپارتمان از 50 متر تا 100 متر دو شنبه 27 تیر
مستغلات پارکینگ آسانسور انباری یک شنبه 30 مرداد آپارتمان از 90 متر پارکینگ آسانسور سه شنبه 18 مرداد آپارتمان از 70 متر تا 80 متر پارکی پنج شنبه 6 تیر آپارتمان از 90 متر تا 110 متر پارک دو شنبه 27 تیر
آپارتمان از 100 متر تا 120 متر پار یک شنبه 30 مرداد آپارتمان از 75 متر تا 90 متر پارکی سه شنبه 18 مرداد آپارتمان از 90 متر تا 120 متر محله پنج شنبه 6 تیر آپارتمان از 90 متر تا 130 متر در م یک شنبه 26 تیر
آپارتمان از 65 متر تا 75 متر پارکی یک شنبه 30 مرداد آپارتمان از 100 متر تا 120 متر پار دو شنبه 17 مرداد آپارتمان از 90 متر تا 120 متر محله پنج شنبه 6 تیر آپارتمان شنبه 25 تیر
آپارتمان از 70 متر انباری شنبه 29 مرداد آپارتمان از 60 متر تا 100 متر آسان دو شنبه 17 مرداد تجاری از 100 متر در منطقه 1 شهرداری پنج شنبه 6 تیر آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری جمعه 24 تیر
آپارتمان شنبه 29 مرداد آپارتمان از 80 متر تا 120 متر در م یک شنبه 16 مرداد آپارتمان از 100 متر محله الهیه,زعفر چهار شنبه 5 تیر آپارتمان پنج شنبه 23 تیر
آپارتمان تا 60 متر شنبه 29 مرداد آپارتمان در منطقه 1 شهرداری یک شنبه 16 مرداد آپارتمان از 60 متر تا 80 متر انبار سه شنبه 4 تیر آپارتمان تا 80 متر پنج شنبه 23 تیر
آپارتمان جمعه 28 مرداد آپارتمان یک شنبه 16 مرداد آپارتمان از 60 متر تا 80 متر آسانس سه شنبه 4 تیر آپارتمان پنج شنبه 23 تیر
آپارتمان جمعه 28 مرداد آپارتمان از 130 متر تا 200 متر در شنبه 15 مرداد آپارتمان از 80 متر تا 90 متر پارکی سه شنبه 4 تیر آپارتمان تا 80 متر چهار شنبه 22 تیر
آپارتمان تا 70 متر در منطقه 3 شهردا جمعه 28 مرداد آپارتمان جمعه 14 مرداد آپارتمان از 60 متر تا 95 متر در من سه شنبه 4 تیر آپارتمان تا 100 متر چهار شنبه 22 تیر
آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری پنج شنبه 27 مرداد آپارتمان از 60 متر تا 90 متر پارکی چهار شنبه 12 مرداد آپارتمان از 60 متر تا 95 متر پارکی سه شنبه 4 تیر آپارتمان از 60 متر تا 90 متر سه شنبه 21 تیر
آپارتمان از 120 متر تا 130 متر پار پنج شنبه 27 مرداد آپارتمان تا 90 متر چهار شنبه 12 مرداد آپارتمان دو شنبه 3 تیر آپارتمان پارکینگ آسانسور سه شنبه 21 تیر
آپارتمان از 55 متر تا 70 متر پارکی چهار شنبه 26 مرداد آپارتمان چهار شنبه 12 مرداد آپارتمان دو شنبه 3 تیر آپارتمان پارکینگ آسانسور سه شنبه 21 تیر
آپارتمان آسانسور انباری یک شنبه 23 مرداد آپارتمان از 100 متر تا 130 متر در سه شنبه 11 مرداد اداری دو شنبه 3 تیر آپارتمان در منطقه 1 شهرداری پارکینگ سه شنبه 21 تیر
آپارتمان یک شنبه 23 مرداد آپارتمان از 100 متر تا 130 متر در سه شنبه 11 مرداد آپارتمان پارکینگ آسانسور دو شنبه 3 تیر آپارتمان از 120 متر تا 160 متر پار دو شنبه 20 تیر
آپارتمان از 80 متر تا 120 متر در م یک شنبه 23 مرداد آپارتمان از 100 متر تا 130 متر در سه شنبه 11 مرداد آپارتمان محله سئول,گاندی,ملاصدرا,میر دو شنبه 3 تیر مبله از 75 متر تا 95 متر پارکینگ دو شنبه 20 تیر
آپارتمان از 80 متر تا 120 متر در م یک شنبه 23 مرداد مستغلات در منطقه 1 شهرداری انباری دو شنبه 10 تیر آپارتمان در منطقه 1 شهرداری یک شنبه 2 تیر آپارتمان از 75 متر تا 95 متر در من دو شنبه 20 تیر
اداری از 150 متر در منطقه 1 شهرداری شنبه 22 مرداد آپارتمان از 90 متر تا 140 متر پارک دو شنبه 10 تیر آپارتمان در منطقه 1 شهرداری یک شنبه 2 تیر آپارتمان از 75 متر تا 95 متر پارکی دو شنبه 20 تیر
آپارتمان شنبه 22 مرداد آپارتمان از 50 متر تا 70 متر یک شنبه 9 تیر آپارتمان در منطقه 1 شهرداری یک شنبه 2 تیر آپارتمان دو شنبه 20 تیر
آپارتمان جمعه 21 مرداد آپارتمان تا 80 متر یک شنبه 9 تیر آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری جمعه 31 تیر آپارتمان در منطقه 3 شهرداری دو شنبه 20 تیر
آپارتمان از 150 متر تا 200 متر پار جمعه 21 مرداد آپارتمان از 70 متر تا 90 متر پارکی یک شنبه 9 تیر آپارتمان در منطقه 1 شهرداری پنج شنبه 30 تیر آپارتمان یک شنبه 19 تیر
آپارتمان جمعه 21 مرداد آپارتمان از 70 متر تا 75 متر در من شنبه 8 تیر آپارتمان پنج شنبه 30 تیر آپارتمان شنبه 18 تیر
آپارتمان از 40 متر تا 80 متر پنج شنبه 20 مرداد آپارتمان از 90 متر تا 120 متر پارک شنبه 8 تیر آپارتمان تا 80 متر پنج شنبه 30 تیر آپارتمان محله کاشانک, شنبه 18 تیر
آپارتمان از 150 متر تا 180 متر پار چهار شنبه 19 مرداد آپارتمان از 90 متر تا 120 متر پارک شنبه 8 تیر متفرقه در منطقه 1 شهرداری سه شنبه 28 تیر آپارتمان در منطقه 1 شهرداری شنبه 18 تیر