آپارتمان از 0 متر تا 100 متر پارکی شنبه 4 بهمن آپارتمان شنبه 13 بهمن آپارتمان از 100 متر تا 120 متر در پنج شنبه 27 دی آپارتمان از 150 متر تا 250 متر در جمعه 14 دی
آپارتمان از 50 متر سه شنبه 30 بهمن متفرقه شنبه 13 بهمن مستغلات چهار شنبه 26 دی آپارتمان از 75 متر تا 120 متر محله سه شنبه 11 دی
آپارتمان سه شنبه 30 بهمن آپارتمان از 150 متر شنبه 13 بهمن آپارتمان چهار شنبه 26 دی آپارتمان از 35 متر تا 60 متر سه شنبه 11 دی
آپارتمان شنبه 27 بهمن مبله از 150 متر شنبه 13 بهمن آپارتمان سه شنبه 25 دی آپارتمان از 110 متر تا 130 متر سه شنبه 11 دی
آپارتمان تا 50 متر شنبه 27 بهمن آپارتمان در منطقه 1 شهرداری جمعه 12 بهمن آپارتمان سه شنبه 25 دی آپارتمان از 110 متر تا 130 متر سه شنبه 11 دی
آپارتمان از 50 متر تا 150 متر پارک شنبه 27 بهمن آپارتمان از 40 متر تا 80 متر پنج شنبه 11 بهمن آپارتمان دو شنبه 24 دی آپارتمان از 35 متر تا 75 متر سه شنبه 11 دی
آپارتمان از 105 متر تا 110 متر پار جمعه 26 بهمن آپارتمان پنج شنبه 11 بهمن آپارتمان دو شنبه 24 دی آپارتمان سه شنبه 11 دی
آپارتمان تا 75 متر انباری پنج شنبه 25 بهمن آپارتمان از 100 متر تا 200 متر پار سه شنبه 9 دی آپارتمان دو شنبه 24 دی آپارتمان از 50 متر تا 80 متر سه شنبه 11 دی
آپارتمان در منطقه 1 شهرداری پارکینگ پنج شنبه 25 بهمن آپارتمان از 60 متر تا 100 متر دو شنبه 8 دی آپارتمان شنبه 22 دی اداری از 50 متر تا 80 متر در منطقه سه شنبه 11 دی
مبله تا 50 متر چهار شنبه 24 بهمن آپارتمان پارکینگ آسانسور شنبه 6 دی مستغلات از 600 متر شنبه 22 دی اداری از 50 متر تا 80 متر سه شنبه 11 دی
آپارتمان در منطقه 1 شهرداری پارکینگ چهار شنبه 24 بهمن آپارتمان در منطقه 1 شهرداری پارکینگ شنبه 6 دی آپارتمان پارکینگ آسانسور جمعه 21 دی مبله از 30 متر تا 50 متر دو شنبه 10 دی
آپارتمان از 75 متر تا 100 متر در م یک شنبه 21 بهمن آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری شنبه 6 دی آپارتمان محله آجودانیه,اقدسیه,الهیه, جمعه 21 دی آپارتمان دو شنبه 10 دی
آپارتمان محله اختیاریه,اختیاریه شمال یک شنبه 21 بهمن آپارتمان از 90 متر تا 130 متر پارک شنبه 6 دی آپارتمان محله آجودانیه,اقدسیه,الهیه, جمعه 21 دی آپارتمان جمعه 7 آذر
آپارتمان در منطقه 1 شهرداری پارکینگ یک شنبه 21 بهمن آپارتمان از 90 متر تا 120 متر در م پنج شنبه 4 دی مبله تا 55 متر پنج شنبه 20 دی آپارتمان از 40 متر تا 60 متر جمعه 7 آذر
آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری یک شنبه 21 بهمن آپارتمان چهار شنبه 3 دی آپارتمان از 50 متر تا 75 متر پارکی چهار شنبه 19 دی آپارتمان از 40 متر تا 60 متر پارکی جمعه 7 آذر
متفرقه شنبه 20 بهمن آپارتمان از 90 متر تا 110 متر در م سه شنبه 2 دی آپارتمان چهار شنبه 19 دی آپارتمان پنج شنبه 6 آذر
آپارتمان جمعه 19 بهمن آپارتمان از 90 متر تا 110 متر پارک سه شنبه 2 دی آپارتمان سه شنبه 18 دی آپارتمان چهار شنبه 5 آذر
متفرقه پنج شنبه 18 بهمن آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری سه شنبه 2 دی آپارتمان یک شنبه 16 دی آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری سه شنبه 4 آذر
آپارتمان دو شنبه 15 بهمن آپارتمان از 110 متر تا 130 متر در دو شنبه 1 دی آپارتمان یک شنبه 16 دی آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری سه شنبه 4 آذر
آپارتمان از 45 متر تا 80 متر در من دو شنبه 15 بهمن آپارتمان پارکینگ دو شنبه 1 دی آپارتمان پارکینگ آسانسور یک شنبه 16 دی آپارتمان از 50 متر تا 90 متر در من دو شنبه 3 آذر
آپارتمان از 45 متر تا 80 متر در من دو شنبه 15 بهمن آپارتمان پارکینگ دو شنبه 1 دی آپارتمان یک شنبه 16 دی آپارتمان از 20 متر تا 100 متر در م یک شنبه 2 آذر
آپارتمان از 60 متر تا 100 متر پارک یک شنبه 14 بهمن آپارتمان از 150 متر تا 300 متر در دو شنبه 1 دی آپارتمان شنبه 15 دی آپارتمان از 20 متر تا 100 متر یک شنبه 2 آذر
آپارتمان از 70 متر تا 100 متر پارک یک شنبه 14 بهمن آپارتمان از 60 متر تا 80 متر پارکی یک شنبه 30 دی آپارتمان از 50 متر تا 80 متر پارکی شنبه 15 دی آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری یک شنبه 2 آذر
آپارتمان از 70 متر تا 100 متر پارک یک شنبه 14 بهمن آپارتمان از 70 متر شنبه 29 دی آپارتمان شنبه 15 دی آپارتمان یک شنبه 2 آذر
آپارتمان یک شنبه 14 بهمن آپارتمان از 30 متر تا 70 متر پارکی پنج شنبه 27 دی آپارتمان جمعه 14 دی آپارتمان از 60 متر تا 200 متر یک شنبه 2 آذر