آپارتمان جمعه 4 اردیبهشت آپارتمان از 70 متر تا 100 متر در م شنبه 14 اردیبهشت آپارتمان تا 40 متر شنبه 30 فروردین آپارتمان از 75 متر پارکینگ پنج شنبه 14 فروردین
آپارتمان چهار شنبه 2 اردیبهشت آپارتمان چهار شنبه 11 فروردین آپارتمان تا 80 متر شنبه 30 فروردین آپارتمان از 10 متر تا 100 متر چهار شنبه 13 فروردین
آپارتمان از 30 متر تا 45 متر در من دو شنبه 30 اردیبهشت مبله چهار شنبه 11 فروردین متفرقه در منطقه 2 شهرداری شنبه 30 فروردین آپارتمان از 40 متر تا 80 متر پارکی چهار شنبه 13 فروردین
آپارتمان از 120 متر تا 200 متر پار شنبه 28 اردیبهشت آپارتمان از 80 متر پارکینگ دو شنبه 9 فروردین آپارتمان از 20 متر تا 40 متر شنبه 30 فروردین آپارتمان از 40 متر تا 80 متر پارکی چهار شنبه 13 فروردین
آپارتمان از 110 متر تا 140 متر پار جمعه 27 اردیبهشت آپارتمان از 80 متر پارکینگ دو شنبه 9 فروردین مبله از 30 متر تا 60 متر جمعه 29 فروردین آپارتمان در منطقه 3 شهرداری پارکینگ چهار شنبه 13 فروردین
اداری پارکینگ آسانسور انباری جمعه 27 اردیبهشت آپارتمان از 70 متر تا 90 متر پارکی یک شنبه 8 فروردین مستغلات از 100 متر تا 250 متر پنج شنبه 28 فروردین آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری چهار شنبه 13 فروردین
آپارتمان از 50 متر تا 100 متر پارک جمعه 27 اردیبهشت آپارتمان از 70 متر تا 90 متر پارکی یک شنبه 8 فروردین آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری چهار شنبه 27 فروردین آپارتمان در منطقه 1 شهرداری پارکینگ شنبه 9 اسفند
آپارتمان در منطقه 1 شهرداری سه شنبه 24 اردیبهشت آپارتمان یک شنبه 8 فروردین تجاری از 75 متر تا 120 متر در منطق چهار شنبه 27 فروردین آپارتمان از 50 متر تا 70 متر جمعه 8 اسفند
آپارتمان در منطقه 1 شهرداری سه شنبه 24 اردیبهشت آپارتمان پنج شنبه 5 فروردین آپارتمان چهار شنبه 27 فروردین آپارتمان از 50 متر تا 70 متر جمعه 8 اسفند
آپارتمان دو شنبه 23 اردیبهشت آپارتمان پارکینگ چهار شنبه 4 فروردین آپارتمان سه شنبه 26 فروردین آپارتمان از 50 متر تا 75 متر پارکی جمعه 8 اسفند
آپارتمان از 40 متر تا 60 متر آسانس دو شنبه 23 اردیبهشت آپارتمان چهار شنبه 4 فروردین آپارتمان از 0 متر تا 30 متر سه شنبه 26 فروردین آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری جمعه 8 اسفند
آپارتمان در منطقه 1 شهرداری پارکینگ دو شنبه 23 اردیبهشت آپارتمان از 70 متر تا 100 متر پارک سه شنبه 3 فروردین اداری از 25 متر تا 50 متر دو شنبه 25 فروردین آپارتمان چهار شنبه 6 اسفند
آپارتمان یک شنبه 22 اردیبهشت آپارتمان تا 120 متر سه شنبه 3 فروردین آپارتمان یک شنبه 24 فروردین آپارتمان پارکینگ آسانسور چهار شنبه 6 اسفند
آپارتمان از 50 متر تا 100 متر یک شنبه 22 اردیبهشت آپارتمان تا 120 متر سه شنبه 3 فروردین آپارتمان در منطقه 1 شهرداری یک شنبه 24 فروردین آپارتمان از 65 متر در منطقه 3 شهردا دو شنبه 4 اسفند
آپارتمان از 65 متر تا 100 متر پارک جمعه 20 اردیبهشت آپارتمان تا 120 متر در منطقه 1 شهرد سه شنبه 3 فروردین مبله پنج شنبه 21 فروردین آپارتمان از 65 متر انباری دو شنبه 4 اسفند
آپارتمان پارکینگ جمعه 20 اردیبهشت آپارتمان تا 100 متر در منطقه 1 شهرد سه شنبه 3 فروردین آپارتمان پنج شنبه 21 فروردین آپارتمان در منطقه 1 شهرداری پارکینگ دو شنبه 4 اسفند
آپارتمان تا 50 متر جمعه 20 اردیبهشت آپارتمان سه شنبه 3 فروردین آپارتمان از 40 متر تا 50 متر پنج شنبه 21 فروردین آپارتمان از 65 متر تا 110 متر پارک یک شنبه 3 اسفند
آپارتمان از 90 متر تا 120 متر پارک پنج شنبه 19 اردیبهشت آپارتمان از 60 متر در منطقه 1 شهردا سه شنبه 3 فروردین آپارتمان از 80 متر تا 100 متر پارک پنج شنبه 21 فروردین آپارتمان پارکینگ آسانسور یک شنبه 3 اسفند
آپارتمان از 0 متر تا 50 متر پنج شنبه 19 اردیبهشت آپارتمان از 30 متر دو شنبه 2 فروردین آپارتمان پارکینگ آسانسور پنج شنبه 21 فروردین آپارتمان یک شنبه 3 اسفند
آپارتمان تا 65 متر آسانسور چهار شنبه 18 اردیبهشت آپارتمان از 30 متر دو شنبه 2 فروردین اداری سه شنبه 19 فروردین آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری شنبه 2 اسفند
آپارتمان چهار شنبه 18 اردیبهشت آپارتمان تا 60 متر پارکینگ انباری دو شنبه 2 فروردین آپارتمان تا 50 متر دو شنبه 18 فروردین آپارتمان شنبه 2 اسفند
آپارتمان از 50 متر تا 85 متر آسانس سه شنبه 17 اردیبهشت مستغلات یک شنبه 1 فروردین آپارتمان از 70 متر تا 110 متر پارک یک شنبه 17 فروردین آپارتمان شنبه 2 اسفند
آپارتمان آسانسور یک شنبه 15 اردیبهشت آپارتمان یک شنبه 1 فروردین آپارتمان از 70 متر تا 110 متر پارک یک شنبه 17 فروردین آپارتمان از 30 متر تا 80 متر در من چهار شنبه 29 اسفند
آپارتمان آسانسور یک شنبه 15 اردیبهشت آپارتمان تا 80 متر آسانسور شنبه 30 فروردین آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری پنج شنبه 14 فروردین آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری سه شنبه 28 اسفند
آپارتمان از 80 متر تا 100 متر در م شنبه 14 اردیبهشت آپارتمان تا 50 متر شنبه 30 فروردین آپارتمان از 75 متر پنج شنبه 14 فروردین آپارتمان از 100 متر تا 120 متر در سه شنبه 28 اسفند