آپارتمان پارکینگ سه شنبه 29 بهمن آپارتمان از 120 متر تا 155 متر در پنج شنبه 26 دی آپارتمان از 145 متر تا 180 متر پار شنبه 31 آذر آپارتمان تا 150 متر پارکینگ آسانسو سه شنبه 13 آذر
اداری از 0 متر تا 80 متر پارکینگ دو شنبه 28 بهمن آپارتمان چهار شنبه 25 دی آپارتمان پارکینگ انباری شنبه 31 آذر آپارتمان پارکینگ دو شنبه 12 آذر
آپارتمان از 90 متر تا 120 متر پارک دو شنبه 21 بهمن آپارتمان از 100 متر تا 130 متر پار سه شنبه 24 دی آپارتمان پارکینگ انباری شنبه 31 آذر آپارتمان دو شنبه 12 آذر
آپارتمان از 120 متر تا 200 متر در دو شنبه 21 بهمن آپارتمان آسانسور انباری یک شنبه 22 دی آپارتمان پنج شنبه 29 آذر آپارتمان دو شنبه 12 آذر
آپارتمان آسانسور سه شنبه 15 بهمن آپارتمان از 100 متر تا 110 متر پار شنبه 21 دی آپارتمان چهار شنبه 28 آذر آپارتمان از 80 متر تا 100 متر در م یک شنبه 11 آذر
اداری در منطقه 1 شهرداری یک شنبه 13 بهمن اداری تا 80 متر در منطقه 1 شهرداری شنبه 21 دی آپارتمان از 50 متر تا 80 متر چهار شنبه 28 آذر آپارتمان از 80 متر تا 120 متر پارک شنبه 10 آذر
آپارتمان از 85 متر پارکینگ انباری شنبه 12 بهمن آپارتمان از 100 متر تا 130 متر پار شنبه 21 دی آپارتمان در منطقه 1 شهرداری پارکینگ چهار شنبه 28 آذر آپارتمان از 80 متر تا 120 متر پارک شنبه 10 آذر
آپارتمان از 85 متر تا 120 متر پارک شنبه 12 بهمن آپارتمان از 100 متر تا 125 متر پار چهار شنبه 18 دی آپارتمان از 140 متر تا 170 متر در دو شنبه 26 آذر مستغلات پنج شنبه 8 آبان
آپارتمان جمعه 11 بهمن آپارتمان محله اختیاریه,بلوار ارتش,پل شنبه 14 دی آپارتمان محله ده ونک,شیراز,ملاصدرا,و یک شنبه 25 آذر آپارتمان از 40 متر تا 120 متر چهار شنبه 7 آبان
متفرقه جمعه 11 بهمن آپارتمان از 50 متر تا 70 متر پارکی شنبه 14 دی آپارتمان یک شنبه 25 آذر آپارتمان تا 60 متر شنبه 3 آبان
متفرقه جمعه 11 بهمن آپارتمان محله جردن, شنبه 14 دی آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری پنج شنبه 22 آذر آپارتمان پنج شنبه 1 آبان
متفرقه جمعه 11 بهمن آپارتمان در منطقه 3 شهرداری شنبه 14 دی آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری پنج شنبه 22 آذر آپارتمان چهار شنبه 31 آبان
آپارتمان از 120 متر تا 200 متر در پنج شنبه 3 دی آپارتمان تا 40 متر پنج شنبه 12 دی آپارتمان دو شنبه 19 آذر آپارتمان از 50 متر دو شنبه 29 آبان
آپارتمان از 120 متر تا 200 متر در پنج شنبه 3 دی آپارتمان تا 100 متر پارکینگ آسانسو یک شنبه 8 آذر آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری دو شنبه 19 آذر آپارتمان پارکینگ دو شنبه 29 آبان
آپارتمان از 120 متر تا 200 متر در پنج شنبه 3 دی تجاری شنبه 7 آذر آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری یک شنبه 18 آذر آپارتمان در منطقه 1 شهرداری یک شنبه 28 آبان
مستغلات از 120 متر تا 200 متر در م پنج شنبه 3 دی آپارتمان تا 70 متر در منطقه 1 شهردا چهار شنبه 4 آذر اداری در منطقه 1 شهرداری یک شنبه 18 آذر آپارتمان یک شنبه 28 آبان
آپارتمان پارکینگ انباری دو شنبه 30 دی آپارتمان از 75 متر پارکینگ آسانسور سه شنبه 3 آذر آپارتمان در منطقه 1 شهرداری یک شنبه 18 آذر آپارتمان از 100 متر تا 120 متر شنبه 27 آبان
آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری دو شنبه 30 دی مستغلات سه شنبه 3 آذر آپارتمان یک شنبه 18 آذر آپارتمان از 80 متر تا 100 متر پارک پنج شنبه 25 آبان
آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری دو شنبه 30 دی آپارتمان در منطقه 3 شهرداری سه شنبه 3 آذر آپارتمان محله شیراز,ظفر,کردستان,ملاص شنبه 17 آذر آپارتمان از 0 متر تا 150 متر پارکی چهار شنبه 24 آبان
آپارتمان از 10 متر تا 40 متر شنبه 28 دی آپارتمان پارکینگ انباری دو شنبه 2 آذر آپارتمان از 50 متر تا 90 متر در من جمعه 16 آذر آپارتمان پارکینگ چهار شنبه 24 آبان
مستغلات از 200 متر تا 300 متر جمعه 27 دی مبله دو شنبه 2 آذر آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری پنج شنبه 15 آذر اداری چهار شنبه 24 آبان
آپارتمان تا 70 متر جمعه 27 دی آپارتمان از 50 متر تا 90 متر یک شنبه 1 آذر آپارتمان از 30 متر تا 50 متر چهار شنبه 14 آذر آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری چهار شنبه 24 آبان
آپارتمان از 120 متر تا 200 متر پار پنج شنبه 26 دی آپارتمان در منطقه 1 شهرداری یک شنبه 1 آذر آپارتمان از 50 متر تا 70 متر در من چهار شنبه 14 آذر تجاری چهار شنبه 24 آبان
آپارتمان از 120 متر تا 200 متر محل پنج شنبه 26 دی آپارتمان یک شنبه 1 آذر آپارتمان از 100 متر تا 130 متر پار سه شنبه 13 آذر تجاری از 30 متر چهار شنبه 24 آبان
آپارتمان از 120 متر تا 170 متر پار پنج شنبه 26 دی آپارتمان پارکینگ شنبه 31 آذر آپارتمان از 100 متر تا 130 متر پار سه شنبه 13 آذر آپارتمان چهار شنبه 24 آبان