آپارتمان پنج شنبه 29 آذر آپارتمان دو شنبه 12 آذر آپارتمان در منطقه 3 شهرداری دو شنبه 22 آبان مبله سه شنبه 9 مهر
آپارتمان چهار شنبه 28 آذر آپارتمان از 80 متر تا 100 متر در م یک شنبه 11 آذر آپارتمان از 120 متر تا 160 متر پار شنبه 20 آبان آپارتمان از 65 متر تا 75 متر آسانس دو شنبه 8 مهر
آپارتمان از 50 متر تا 80 متر چهار شنبه 28 آذر آپارتمان از 80 متر تا 120 متر پارک شنبه 10 آذر آپارتمان از 120 متر تا 160 متر پار شنبه 20 آبان آپارتمان از 50 متر تا 100 متر دو شنبه 8 مهر
آپارتمان در منطقه 1 شهرداری پارکینگ چهار شنبه 28 آذر آپارتمان از 80 متر تا 120 متر پارک شنبه 10 آذر آپارتمان از 120 متر تا 160 متر پار شنبه 20 آبان آپارتمان از 50 متر تا 200 متر در م یک شنبه 7 مهر
آپارتمان از 140 متر تا 170 متر در دو شنبه 26 آذر مستغلات پنج شنبه 8 آبان آپارتمان شنبه 20 آبان آپارتمان یک شنبه 7 مهر
آپارتمان محله ده ونک,شیراز,ملاصدرا,و یک شنبه 25 آذر آپارتمان از 40 متر تا 120 متر چهار شنبه 7 آبان آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری جمعه 19 آبان آپارتمان از 50 متر تا 60 متر شنبه 6 مهر
آپارتمان یک شنبه 25 آذر آپارتمان تا 60 متر شنبه 3 آبان آپارتمان سه شنبه 16 آبان آپارتمان شنبه 6 مهر
آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری پنج شنبه 22 آذر آپارتمان پنج شنبه 1 آبان مستغلات سه شنبه 16 آبان آپارتمان جمعه 5 مهر
آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری پنج شنبه 22 آذر آپارتمان چهار شنبه 31 آبان مبله سه شنبه 16 آبان آپارتمان جمعه 5 مهر
آپارتمان دو شنبه 19 آذر آپارتمان از 50 متر دو شنبه 29 آبان آپارتمان سه شنبه 16 آبان آپارتمان از 90 متر تا 140 متر پارک جمعه 5 مهر
آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری دو شنبه 19 آذر آپارتمان پارکینگ دو شنبه 29 آبان آپارتمان پارکینگ دو شنبه 15 آبان آپارتمان از 40 متر تا 70 متر جمعه 5 مهر
آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری یک شنبه 18 آذر آپارتمان در منطقه 1 شهرداری یک شنبه 28 آبان آپارتمان از 70 متر تا 100 متر پارک یک شنبه 14 آبان آپارتمان جمعه 5 مهر
اداری در منطقه 1 شهرداری یک شنبه 18 آذر آپارتمان یک شنبه 28 آبان آپارتمان در منطقه 1 شهرداری یک شنبه 14 آبان آپارتمان سه شنبه 2 مهر
آپارتمان در منطقه 1 شهرداری یک شنبه 18 آذر آپارتمان از 100 متر تا 120 متر شنبه 27 آبان آپارتمان از 0 متر تا 80 متر یک شنبه 14 آبان آپارتمان از 10 متر تا 200 متر پارک سه شنبه 2 مهر
آپارتمان یک شنبه 18 آذر آپارتمان از 80 متر تا 100 متر پارک پنج شنبه 25 آبان آپارتمان محله تجریش,داراباد,دربند,دز یک شنبه 14 آبان اداری از 60 متر تا 100 متر دو شنبه 1 مهر
آپارتمان محله شیراز,ظفر,کردستان,ملاص شنبه 17 آذر آپارتمان از 0 متر تا 150 متر پارکی چهار شنبه 24 آبان آپارتمان از 30 متر تا 40 متر یک شنبه 14 آبان آپارتمان دو شنبه 1 مهر
آپارتمان از 50 متر تا 90 متر در من جمعه 16 آذر آپارتمان پارکینگ چهار شنبه 24 آبان آپارتمان از 50 متر تا 100 متر در م یک شنبه 14 آبان مبله در منطقه 1 شهرداری پارکینگ آس شنبه 30 مهر
آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری پنج شنبه 15 آذر اداری چهار شنبه 24 آبان آپارتمان از 50 متر تا 100 متر یک شنبه 14 آبان آپارتمان پارکینگ آسانسور شنبه 30 مهر
آپارتمان از 30 متر تا 50 متر چهار شنبه 14 آذر آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری چهار شنبه 24 آبان آپارتمان از 50 متر تا 100 متر در م یک شنبه 14 آبان آپارتمان در منطقه 2 شهرداری پارکینگ شنبه 30 مهر
آپارتمان از 50 متر تا 70 متر در من چهار شنبه 14 آذر تجاری چهار شنبه 24 آبان آپارتمان از 50 متر تا 100 متر یک شنبه 14 آبان آپارتمان از 130 متر تا 160 متر پار پنج شنبه 28 مهر
آپارتمان از 100 متر تا 130 متر پار سه شنبه 13 آذر تجاری از 30 متر چهار شنبه 24 آبان آپارتمان در منطقه 1 شهرداری شنبه 13 آبان آپارتمان پنج شنبه 28 مهر
آپارتمان از 100 متر تا 130 متر پار سه شنبه 13 آذر آپارتمان چهار شنبه 24 آبان آپارتمان از 60 متر تا 80 متر پارکی شنبه 13 آبان آپارتمان از 80 متر تا 105 متر پارک پنج شنبه 28 مهر
آپارتمان تا 150 متر پارکینگ آسانسو سه شنبه 13 آذر آپارتمان در منطقه 1 شهرداری چهار شنبه 24 آبان آپارتمان از 75 متر پارکینگ آسانسور جمعه 12 آبان مستغلات پارکینگ آسانسور پنج شنبه 28 مهر
آپارتمان پارکینگ دو شنبه 12 آذر آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری دو شنبه 22 آبان آپارتمان از 80 متر تا 120 متر در م پنج شنبه 11 آبان مستغلات پارکینگ آسانسور پنج شنبه 28 مهر
آپارتمان دو شنبه 12 آذر آپارتمان محله زعفرانیه,محمودیه, پارک دو شنبه 22 آبان آپارتمان از 120 متر تا 180 متر در چهار شنبه 10 آبان آپارتمان محله بلوار ارتش, پارکینگ آ چهار شنبه 27 مهر