اداری از 60 متر تا 100 متر دو شنبه 1 مهر مستغلات در منطقه 1 شهرداری یک شنبه 17 مهر آپارتمان از 70 متر تا 100 متر پارک جمعه 8 شهریور آپارتمان از 70 متر در منطقه 1 شهردا شنبه 26 شهریور
آپارتمان دو شنبه 1 مهر آپارتمان از 60 متر تا 70 متر پارکی یک شنبه 17 مهر آپارتمان از 100 متر تا 200 متر پار پنج شنبه 7 شهریور آپارتمان از 75 متر شنبه 26 شهریور
مبله در منطقه 1 شهرداری پارکینگ آس شنبه 30 مهر آپارتمان از 40 متر تا 60 متر یک شنبه 17 مهر آپارتمان از 150 متر محله آجودانیه, چهار شنبه 6 شهریور آپارتمان در منطقه 1 شهرداری جمعه 25 شهریور
آپارتمان پارکینگ آسانسور شنبه 30 مهر آپارتمان از 30 متر تا 60 متر در من یک شنبه 17 مهر آپارتمان از 75 متر تا 90 متر پارکی چهار شنبه 6 شهریور آپارتمان از 50 متر تا 80 متر پارکی پنج شنبه 24 شهریور
آپارتمان در منطقه 2 شهرداری پارکینگ شنبه 30 مهر مبله در منطقه 1 شهرداری یک شنبه 17 مهر آپارتمان پارکینگ یک شنبه 3 شهریور آپارتمان از 10 متر تا 1000 متر پار یک شنبه 20 شهریور
آپارتمان از 130 متر تا 160 متر پار پنج شنبه 28 مهر آپارتمان از 90 متر تا 100 متر شنبه 16 مهر آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری شنبه 2 شهریور آپارتمان از 10 متر تا 1000 متر پار یک شنبه 20 شهریور
آپارتمان پنج شنبه 28 مهر آپارتمان از 90 متر تا 100 متر پارک شنبه 16 مهر آپارتمان در منطقه 1 شهرداری شنبه 2 شهریور آپارتمان شنبه 19 شهریور
آپارتمان از 80 متر تا 105 متر پارک پنج شنبه 28 مهر آپارتمان از 90 متر تا 100 متر پارک شنبه 16 مهر آپارتمان از 25 متر تا 45 متر شنبه 2 شهریور آپارتمان از 165 متر تا 235 متر شنبه 19 شهریور
مستغلات پارکینگ آسانسور پنج شنبه 28 مهر آپارتمان از 90 متر تا 100 متر پارک شنبه 16 مهر مستغلات پنج شنبه 31 شهریور آپارتمان از 165 متر تا 235 متر شنبه 19 شهریور
مستغلات پارکینگ آسانسور پنج شنبه 28 مهر آپارتمان از 90 متر تا 100 متر شنبه 16 مهر مستغلات پنج شنبه 31 شهریور آپارتمان از 165 متر تا 235 متر محل شنبه 19 شهریور
آپارتمان محله بلوار ارتش, پارکینگ آ چهار شنبه 27 مهر آپارتمان شنبه 16 مهر آپارتمان انباری پنج شنبه 31 شهریور آپارتمان از 165 متر تا 235 متر شنبه 19 شهریور
آپارتمان در منطقه 3 شهرداری چهار شنبه 27 مهر آپارتمان پارکینگ انباری پنج شنبه 14 مهر آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری چهار شنبه 30 شهریور آپارتمان از 50 متر تا 70 متر شنبه 19 شهریور
آپارتمان از 70 متر تا 90 متر پارکی سه شنبه 26 مهر آپارتمان از 50 متر تا 60 متر پنج شنبه 14 مهر آپارتمان از 0 متر تا 50 متر چهار شنبه 30 شهریور مبله از 40 متر تا 80 متر شنبه 19 شهریور
آپارتمان دو شنبه 25 مهر آپارتمان در منطقه 3 شهرداری پنج شنبه 14 مهر آپارتمان از 90 متر تا 130 متر پارک چهار شنبه 30 شهریور مبله شنبه 19 شهریور
آپارتمان از 85 متر پارکینگ آسانسور دو شنبه 25 مهر آپارتمان دو شنبه 11 مهر آپارتمان از 60 متر تا 70 متر سه شنبه 29 شهریور آپارتمان جمعه 18 شهریور
آپارتمان یک شنبه 24 مهر آپارتمان دو شنبه 11 مهر آپارتمان سه شنبه 29 شهریور آپارتمان پنج شنبه 17 شهریور
آپارتمان از 0 متر تا 60 متر یک شنبه 24 مهر آپارتمان آسانسور یک شنبه 10 مهر آپارتمان از 100 متر تا 160 متر پار سه شنبه 29 شهریور آپارتمان پنج شنبه 17 شهریور
آپارتمان از 0 متر تا 60 متر یک شنبه 24 مهر آپارتمان آسانسور انباری یک شنبه 10 مهر متفرقه دو شنبه 28 شهریور آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری سه شنبه 15 شهریور
آپارتمان از 80 متر آسانسور شنبه 23 مهر آپارتمان تا 120 متر پارکینگ آسانسو یک شنبه 10 مهر آپارتمان دو شنبه 28 شهریور آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری سه شنبه 15 شهریور
آپارتمان شنبه 23 مهر آپارتمان از 120 متر تا 140 متر پار یک شنبه 10 مهر آپارتمان تا 80 متر یک شنبه 27 شهریور آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری دو شنبه 14 شهریور
آپارتمان جمعه 22 مهر آپارتمان از 50 متر تا 65 متر شنبه 9 شهریور آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری شنبه 26 شهریور آپارتمان دو شنبه 14 شهریور
آپارتمان پنج شنبه 21 مهر آپارتمان شنبه 9 شهریور آپارتمان پارکینگ آسانسور انباری شنبه 26 شهریور آپارتمان در منطقه 1 شهرداری یک شنبه 13 شهریور
مستغلات محله پاسداران,جلفا,حسینیه ار چهار شنبه 20 مهر تجاری از 15 متر تا 25 متر شنبه 9 شهریور آپارتمان از 100 متر تا 130 متر در شنبه 26 شهریور آپارتمان یک شنبه 13 شهریور
آپارتمان از 55 متر تا 70 متر انبار سه شنبه 19 مهر آپارتمان جمعه 8 شهریور آپارتمان در منطقه 3 شهرداری آسانسور شنبه 26 شهریور آپارتمان تا 150 متر پارکینگ انباری یک شنبه 13 شهریور
آپارتمان پارکینگ یک شنبه 17 مهر آپارتمان از 70 متر تا 100 متر پارک جمعه 8 شهریور آپارتمان پارکینگ آسانسور شنبه 26 شهریور آپارتمان از 70 متر پارکینگ آسانسور جمعه 11 شهریور