نام مالک
تلفن
نام محله
آدرس
مورد
وضعیت
سن
نما
تعداد طبقات تعداد واحد
مبلغ ودیعه به تومان
مبلغ اجاره به تومان
توضیحات قیمت
طبقه متراژ خواب
کف آشپزخانه
توضیحات